Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek e–shopu Milujemekretu.cz. Před objednáním zboží je Kupující povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího. Má se za to, že Kupující podáním své objednávky na odběr zboží prostřednictvím e-shopu milujemekretu.cz potvrzuje, že s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami souhlasí.

 

VZTAHUJE SE NA ZBOŽÍ ZÁRUČNÍ DOBA?

V souladu s § 2167 písm. d) občanského zákoníku se na ovoce, zeleninu a další zemědělské výrobky, které jsou předmětem koupě, neuplatní zákonná záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží. Práva z vadného plnění tak zakládá pouze vada, kterou zboží mělo při jeho převzetí. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost (Záruční dobu) na zakoupené zboží v následující délce:

 • v případě potravin do data jejich použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno. Kupující musí dodržet podmínky pro jejich skladování. Reklamovaná potravina by neměla být otevřena, kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady.

 

Výjimkou jsou:

 • potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti právními předpisy nevyžaduje – ovocné šťávy,
 • čerstvé ovoce, zelenina k okamžité spotřebě (lze reklamovat pouze do 48 hodin od převzetí zboží).

 

ZA JAKÉ VADY ZBOŽÍ ODPOVÍDÁME?

Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 1. má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamního sdělení,
 2. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 3. vyhovuje požadavkům právních předpisů,
 4. se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 5. odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy a nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží,
 6. za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat (množství, druh, kvalitu, neporušenost obalů) a případné zjištěné vady reklamovat ihned na výdejním místě.

Z předmětu reklamací jsou vyloučeny: 

 1. reklamace dodaného množství z důvodu možnosti převážení a překontrolování dodávky při převzetí kupujícím, 
 2. zjevné vady kvality, které má možnost odběratel zjistit při provedení řádné přejímky
 3. vady způsobené kupujícím

 

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI REKLAMACI

 1. přímo na výdejním místě vyplnit reklamační formulář, pokud Vám výdejní místo není schopno vyměnit vadné zboží přímo na místě.
 2. v případě ovoce a zeleniny reklamaci zaslat bezprostředně na info@milujemekretu.cz s předmětem Reklamace zboží objednávka č. xxxxxxxxxxxxxxx včetně fotodokumentace.
 3. ostatní zboží reklamovat obdobně dle záruční doby daného produktu.

 

OZNÁMENÍ REKLAMACE A ZPŮSOB VRÁCENÍ KUPNÍ CENY

Reklamace jsou vyřizovány v zákonné lhůtě nejpozději však do 30-ti dnů od převzetí vadného zboží.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva: v případě vady odstranitelné: a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady neodstranitelné: a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci: a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof.

 

Kupující je povinen po převzetí zásilku vždy pečlivě překontrolujte, zdali je kompletní, není porušený obal a obsah odpovídá objednávce. Případné chybějící kusy, porušený obal atd. reklamujte kupující přímo na výdejním místě při převzetí zásilky.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Oznámení reklamace a způsob vrácení kupní ceny probíhá prostřednictvím emailu. Reklamace jsou vyřizovány v zákonné lhůtě nejpozději však do 30 dnů od převzetí vadného zboží.