Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za Vaši návštěvu na webových stránkách MILUJEMEKRETU.CZ. Lenka Kuběnová a dcery s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 14145898, Vás jako klienty a uživatele těchto stránek níže informuje o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně a snažíme se o to, abyste se při návštěvě našich stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás prioritou a bereme na ni zřetel při všech obchodních i neobchodních procesech

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce a určujeme tak, jaká data, za jakým účelem a jak dlouho budou zpracovány.

Úvodní sdělení

Vyplněním objednávky, přihlášením k odběru obchodních sdělení (dále jen „newsletter“) či prohlížením našich webových stránek nám umožňujete využívat Vaše osobní údaje. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o tom, jaké data o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

Jaké informace o Vás shromažďujeme?

Objednávky

V evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení příp. název společnosti (včetně identifikačního čísla)
b) telefonní číslo
c) adresa
d) e-mailová adresa

Údaje potřebujeme pro vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy mezi námi a Vámi jako objednávajícím. Po splnění všech závazků plynoucích ze smlouvy využíváme osobní údaje z evidence objednávek pro další účely. V našem oprávněném zájmu je taktéž udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před případnými budoucími spory. Vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčecí lhůtě a nastavení a systematice soudního systému, včetně lhůt pro promlčení nároků, musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek po dobu 6ti let. Údaje z evidence objednávek také využíváme ke splnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10ti let.

Uložení osobních údajů z Vaší objednávky nám umožní usnadnit Vám další nákup a údaje dříve použité můžete proto předvyplnit do elektronického košíku. Osobní údaje z důvodu usnadnění nákupu zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu a udržujeme je v databázích společně s ostatními údaji, tedy po dobu 5 let od uskutečnění Vaší poslední objednávky.

Obchodních sdělení

Evidenci uživatelů zpracováváme v rozsahu, v jakém nám je poskytnete při registraci, tedy:

a) jméno a příjmení
b) emailová adresa

Údaje využíváme k marketingovým účelům. Odběr našich obchodních sdělení samozřejmě můžete kdykoli odhlásit nebo si změnit frekvenci jejich zasílání. Po úplném odhlášení (ze všech informačních kanálů) již Vaše kontaktní osobní údaje k zasílání obchodních sdělení využívat nebudeme.

Komentáře

Při přidání komentář na tento web, jsou shromažďovány následující údaje:

a) jméno a příjmení
b) emailová adresa
c) IP adresa návštěvníka

Veškeré komentáře jsou před uveřejněním na těchto stránkách kontrolovány, zda neporušují právní řád České republiky. V případě kolize s právním řádem dojde k jejich zablokován. „Vadné“ komentáře jsou uchovávány po dobu 2 let.

Další technická data

Abychom Vám mohli poskytnout náležitou technickou podporu s využíváním našich webových stránek, ukládáme si technické údaje o zařízení, které k přístupu na náš web využíváte (prohlížeč, který využíváte, zařízení, ze kterého přistupuje na náš web, a operační systém, který využíváte). Poskytnutí technické podpory je v našem i Vašem oprávněném zájmu. Tyto informace jsou součástí našich interních logů a k jinému účelu, než poskytování technické podpory je nevyužíváme, přesto je z technických důvodů musíme udržovat po celou dobu životnosti námi zpracovávaných osobních údajů. Nejpozději tak tyto údaje o Vás vymažeme po 5 letech od uskutečnění Vaší poslední objednávky.

Cookies a analytické nástroje

Na této webové stránce používáme soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Provozovatele. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky.

Údaje, které Provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, a to zejména provozovatelům služeb Google (Google Ananlytics).

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na adrese:
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Komu data předáváme?

Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně pro naše interní potřeby, a to pouze z výše uvedených důvodů. Veškeré nezbytné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami, využíváme i služeb třetích stran (např. účetní společnosti, přepravní společnosti). Se třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Kde data uchováváme?

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech společnosti LinuxBox s.r.o. Zabezpečení dat je plně v souladu s GDPR.

Vaše práva

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří:

• právo na přístup k osobním údajům
• právo na opravu, resp. doplnění
• právo na výmaz
• právo na omezení zpracování
• právo na přenositelnost údajů
• právo vznést námitku
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Právo na přístup k osobním údajům

Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

a) účely zpracování
b) kategorie dotčených osobních údajů
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
e) existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou od subjektu údajů
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Právo na opravu, resp. doplnění

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Toto právo vyvěrá ze zásady přesnosti. Neznamená to povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje (avšak nic mu v tom ani nebrání), ani to neznamená povinnost správce např. každoročně požadovat po subjektu údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v obecném nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
b) subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je zcela nové právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:
a) musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě
b) zpracování se provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

a) zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen
b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Jinými slovy, jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek.

Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.