Podmínky výdejního místa

Tyto všeobecné podmínky stanovují pravidla a povinnosti pro výdejní místa s platností od 1.9.2023

 1. Pojmy
 • Výdejní místo, je místo, v němž si koncový zákazník vyzvedává své objednané zboží odeslané z e-shopu milujemekretu.cz.
 • Příkazní smlouva je smlouva, kterou se příkazník (výdejní místo) zavazuje, že pro příkazce (Lenka Kuběnová a dcery s.r.o.) obstará nějakou záležitost.
 • Dohoda o provedení práce – zkráceně DPP, je druh pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem založený na písemné smlouvě, která nese stejný název. Podmínky spojené s tímto typem pracovního poměru upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ten jasně definuje všechny náležitosti, které musí dohoda zahrnovat, a popisuje práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele. Dohoda o provedení práce má dále specificky stanovená pravidla pro odvádění záloh na zdravotní a sociální pojištění a pro způsob zdanění odměny za vykonanou práci.
 • Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s provozovatelem e-shopu milujemekretu.cz. Zákazník si vybírá zboží z nabídky e-shopu, realizuje objednávku a následně si zboží vyzvedává na vybraném výdejním místě. Zákazník má právo na kvalitní a řádné doručení objednaného zboží a je povinen se seznámit s obchodními podmínkami e-shopu před uskutečněním objednávky. V případě jakýchkoliv dotazů, reklamací či požadavků na vrácení zboží je zákazník oprávněn kontaktovat zákaznický servis e-shopu.
 • Základní podmínky pro výdejní místo:
 1. Registrace nového výdejového místa:
  1. Místo registrace: webové stránky www.milujemekretu.cz
  2. Informace o výdejní místě, povinné údaje
   1. Adresa:
   2. Označení provozovny:
   3. Umístění výdejního místa:
   4. Dostupnost autem, parkování:
   5. Bezbariérový vstup:
   6. Kontaktní osoba:
   7. Telefon:
   8. E-mail:
   9. IČ, DIČ:
   10. Platební údaje:
   11. Foto provozovny: interiér, exteriér
   12. Otevírací doba a doba pro výdej objednávek:
   13. Medailonek: co chce říct zákazníkům o sobě (dvě, tři věty)
 2. Forma spolupráce
  1. Podnikatel – fyzická osoba, obchodní společnost uzavírá s Lenka Kuběnová a dcery s.r.o. Příkazní smlouvu,
  2. Fyzická osoba nepodnikající uzavírá s Lenka Kuběnová a dcery s.r.o. Dohodou o provedení práce.
 3. Technické parametry
  1. Prostor pro nechlazené zásilky min. 2 m2 a prostor pro vybalení palety min. 3 m2
  2. Označit výdejní místo
 4. Povinnosti výdejního místa
  1. Převzít objednané zboží pro zákazníky společnosti Lenka Kuběnová a dcery s.r.o. od dopravní firmy v den závozu zboží.

   1. Zkontrolovat množství přijatého zboží dle dodacího listu, příloha č.2, včetně počtu dodaných vratných plastových bedýnek se zbožím směrem na výdejní místo.
   2. Kontaktovat spolupracovníka odpovědného za uvedené výdejní místo v případě:
    1. zboží přijede poškozené, pomačkané obaly apod. je nutné vše vyfotit a zaslat na email daného spolupracovníka a zároveň stručně popsat na dodací list přepravci.
    2. pokud by zboží bylo poškozeno do té míry, že nelze zboží převzít, má povinnost výdejní místo neprodleně kontaktovat osobu pověřenou za dané výdejní místo. Ta od tohoto okamžiku rozhodne, jak bude naloženo s poškozeným zbožím.
    3. veškeré nesrovnalosti v množství zboží musí být zaznamenány v dodacím listu a je nutné rovněž kontaktovat odpovědnou osobu určenou Příkazcem.
  2. Předat přepravci vratné obaly

   1. skládací plastové bedýnky, které byly dopraveny v minulých závozu na výdejní místo (doporučení: kontrolovat vždy s dodacím listem z předchozího závozu). Toto předání probíhá jen v případě, že Příkazce tuto plánovanou skutečnost dopředu oznámil.
   2. U EUR palet/y, platí, že dopravci se předává počet palet formou výměny ks za ks (přijede jedna paleta se zbožím, vrátí se jedna paleta dopravci).
    1. Pokud se jedná o 1. závoz na výdejní místo, tak se uvádí do dodacího listu nula, či se proškrtne.
    2. Pokud VM nemá paletu na výměnu, je nutné zboží na místě neprodleně složit, aby dopravce paletu mohl hned odvézt.
   3. Množství vratných obalů se uvádí do dodacího listu viz příloha č.2, kde je vyhrazena sekce k tomuto účelu.
  3. Dodací list musí vždy příkazník potvrdit hůlkovým písmem jméno a příjmení, podepsat a uvést datum převzetí. Tímto příkazník stvrzuje, že převzal zboží a příslušný počet vratných bedýnek, a naopak odevzdal řidiči daný počet vratných bedýnek a palet. Rovněž musí dohlédnout na to, aby řidič potvrdil svým podpisem předání zboží a vratných obalů. Dodací list je vyhotoven 2x z toho jedno vyhotovení zůstává na výdejním místě, druhé vyhotovení se předá řidiči. Oba dodací listy jsou originály a musí obsahovat stejné informace. Dodací list se uchovává pro případné reklamace s dopravní společností po dobu celé sezóny září–červen.

  4. Příkazník má povinnost zkontrolovat kvalitu dodaného zboží před výdejem zboží v rámci dobrých vztahů se zákazníky. Pokud příkazník zjistí, že jsou v zásilce vadné ks (hniloba, plíseň) je povinen takovéto zboží odstranit z objednávky, a to výměnou za dobré ks. Příkazce z tohoto důvodu dle objemu objednávky na výdejní místo zasílá vždy ovoce na výměnu v množství dle velikosti celkové objednávky:

   1. objednané zboží do 100 kg – 3kg mix ovoce
   2. objednané zboží do 200 kg – 7kg mix ovoce
   3. objednané zboží do 300 kg – 10kg mix ovoce
   4. objednané zboží nad 300 kg – 14kg mix ovoce

   Ovoce dále slouží k výměně v případě ovocné nebo zeleninové reklamace přímo na místě; dále pak pro získání nových zákazníků (marketing).

  5. Vydat dle seznamů zboží koncovým zákazníkům objednané zboží.

  6. Výdejní místo dbá na správně vydané množství zboží zákazníkům.

  7. Dbá na kontrolu vratných obalů, aby si zákazník neoprávněně neodnesl vratné obaly, které nejsou jeho majetkem.

  8. Pokud zákazník na výdejním místě zjistí nedostatek, je mu povinen poskytnout informace ohledně postupu reklamace.

  9. Reklamace zboží se řeší na místě se zákazníkem. Výdejní místo nabídne primárně zákazníkovi za špatnou zeleninu ovoce. Pokud zákazník nesouhlasí, řeší zákazník svou reklamaci přes email info@milujemekretu.cz nebo s odpovědnou osobou pověřenou Příkazcem.

  10. Skladovat a evidovat vratné obaly – skládací modré přepravky. K vratným obalům se váže hmotná zodpovědnost. Výdejní místo eviduje a kontroluje příchozí a odchozí přepravky na dodacích listech. Dodací listy jsou archivovány. Přepravky se vrací vždy v následujících závozech. V případě rozdílu, ztráty vratných obalů, bude rozdíl výdejnímu místu fakturován ve výši250Kč za malou přepravku 30x40x18 a 300Kč za velkou přepravku 60x40x18cm.

  11. Vyfakturovat na základě příkazní smlouvy v měsíčním intervalu. V případě DPP odsouhlasit výši odměny.

  12. Aktivně se zapojit do tzn. řízeného programu spolupráce

   1. v rámci řízeného programu bude do 3 měsíců od začátku spolupráce výdejní místo vydávat zákazníkům objednávky minimálně za 15 tis. Kč nebo v celkové váze za jeden závoz nad 150 kg
   2. v případě, že po uplynutí této doby nebude výdejní místo schopné zajistit obrat v hodnotě 15. tis. Kč, bude si muset zajistit přepravu pro své objednávky z nejbližšího výdejního místa na vlastní náklady
   3. bude vystupovat jako náš zástupce firmy a bude pečovat o dobré jméno naší značky a krétských produktů
   4. bude nápomocno v případě distribuce zboží s okolními výdejními místy
   5. bude plnit funkci koordinátora výdejního místa dle směrnice Podmínky výdejního místa
   6. bude pracovat online s našimi produkty a sdílet naše příspěvky
   7. uspořádá 2 soutěže online s našimi produkty
   8. bude vždy fotit výdej a postovat online
   9. intenzivně bude komunikovat s MK s cílem vzájemné zpětné vazby a kroků k dosažení cíle
 5. Povinnosti společnosti Lenka Kuběnová a dcery s.r.o.
  1. Dodat s dostatečným předstihem výdejnímu místu seznamy objednávek pro daný závoz.
  2. Poskytovat marketingové materiály pro podporu prodeje na výdejních místech.
  3. Komunikovat neprodleně reklamace zákazníků.
  4. Reklamace vyřídit neprodleně, na základě informace výdejních míst.
  5. Zajistit průběžný odvoz vratných obalů vždy při závozu.
  6. Ohodnotit práci výdejního místa odměnou dle bodu V. této smlouvy.
  7. Podporovat výdejní místo při řízené spolupráci
   1. letáky, katalogy tištěné, i online
   2. cedule výdejního místa
   3. řecké vlajky, ubrusy, ubrousky
   4. propagaci výdejního místa na našich online sítích
   5. podporu při přednáškách o krétských dobrotách, na farmářských trzích
   6. ovoce zdarma jako vzorky pro nové zákazníky k ochutnání
   7. vzorky jiných produktů
   8. soutěže
   9. školení k produktům, aby zákazníci byli dobře informováni
   10. předání zpětné vazby od zákazníků
 6. Odměna výdejního místa
  1. Odměna fyzické osobě spolupracující na dohodu o provedení práce za příslušný kalendářní měsíc je vyplacena ve výplatním termínu v následujícím měsíci, tj. k 15 dni, a to na základě potvrzeného výkazu práce v souladu s uzavřenou Dohodou o provedení práce a interní směrnicí Odměňovací řád.
  2. Odměna podnikateli – fyzické osobě, obchodní společnosti je vyplácena na základě stanovené odměny za výdej zboží, která je stanovena dle bodu V., odstavce c. Výdejní místo vystavuje za příslušný kalendářní měsíc daňový doklad, který je splatný k 15. dni následujícího měsíce v souladu s příkazní smlouvou.
  3. Odměny za výdej zboží – tato odměna je stanovena pro výdejní místo, v němž si koncový zákazník vyzvedává své objednané zboží odeslané z e-shopu milujemekretu.cz. Za převzetí, kontrolu, výdej zboží a veškerou manipulaci s tím spojenou náleží odměna výdejnímu místu ve výši:
   1. Do 50.000Kč z celkové objednávky zboží bez DPH ……. …5%
   2. Do 75.000Kč z celkové objednávky zboží bez DPH…………8%
   3. Nad 75.000Kč z celkové objednávky zboží bez DPH………10%
 7. Postup v případě komplikace dopravy
  1. V této sekci jsou specifikovány detaily a konkrétní postupy v případě, kdy dojde k jakýmkoli komplikacím s řidičem při doručování zboží.
  2. Získání identifikačních údajů řidiče: V případě incidentu vyžádat si a zaznamenat kompletní identifikační údaje řidiče, včetně jména, příjmení, čísla registrační značky vozidla a kontaktu na řidiče.
  3. Dokumentace škody: Okamžitě a důkladně zdokumentovat veškeré škody nebo problémy způsobené řidičem. Fotografie by měly jasně ukázat rozsah a povahu škody.
  4. Kontaktování pověřených osob: Neodkladně informovat pověřenou osobu Příkazce
  5. Notifikace prostřednictvím emailu: Odeslat veškeré relevantní informace, včetně fotodokumentace, na e-mailovou adresu info@milujemekretu.cz.
  6. Rozhodování o dalším postupu: Pověřená osoba ze společnosti Milujeme Krétu má pravomoc rozhodnout, jak bude dále postupováno v souvislosti s poškozeným zbožím.
  7. Zaznamenání nesrovnalostí v dodacím listu: Případné nesrovnalosti v množství zboží je nutné zaznamenat v dodacím listu a ihned informovat zákaznické centrum a kontaktní osobu
 8. Nákup přepravek
  1. Výdejním místům a zákazníkům je možné nabízet k nákupu vratné přepravky.
  2. Tyto přepravky jsou dostupné ve dvou velikostech:
   • Malá přepravka: cena 250 Kč bez DPH
   • Velká přepravka: cena 300 Kč bez DPH
  3. V případě zájmu o přepravky kontaktuje výdejní místo pověřenou osobu Příkazce, která ji vystaví a zašle fakturu pro tento nákup
  4. Za prodej přepravek se uplatňuje standardní splatnost faktur, která činí 30 dní od data vystavení.
  5. V případě, že si výdejní místa nebo zákazníci přejí na konci sezony přepravky vrátit, je možné tak učinit. Vrácení přepravek je podmíněno aktuálním stavem a poškozením přepravek.
  6. Za vrácené poškozené přepravky bude vyplacena cena odpovídající stupni poškození. Pro každé takové vrácení bude vystaven dobropis, který reflektuje stanovenou hodnotu vrácených přepravek.