Obchodní podmínky - Maloobchod

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě MILUJEMEKRETU.CZ (dále jen e-shop) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým bydlištěm nebo sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, a to dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele“).

 1. DEFINICE SMLUVNÍCH STRAN

 

 1. PRODÁVAJÍCÍ: Lenka Kuběnová a dcery s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00, IČ: 14145898.
 2. KUPUJÍCÍ: Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti); osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku); osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.); a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Podnikatel: kupující, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

 1. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (kupující) a na druhé straně dodavatel (prodávající).

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele (prodávajícího) e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, dává právo na přístup k údajům a zároveň náleží kupujícímu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@milujemekretu.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese provozovatele (prodávajícího). Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve zvláštní příloze. Jsou také součástí formuláře objednávky internetového obchodu MILUJEMEKRETU.CZ.

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávka je provedena písemně, a to prostřednictvím specifického webového rozhraní internetového obchodu MILUJEMEKRETU.CZ. Objednávku je možné provést také zasláním elektronické korespondence (emailu) na adresu info@milujemekretu.cz, nebo uskutečnit telefonickou objednávkou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím.

Objednávka kupujícího je v prvotní fázi pouze návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem doručení závazného potvrzení prodávajícím s návrhem kupní smlouvy – přijetí objednávky. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na všeobecné obchodní podmínky je kupující upozorněn před vlastním potvrzením objednávky, tedy má dostatečnou možnost se s nimi seznámit.

Smlouvu je uzavřena pouze v českém jazyce.

 1. CENA A PLATBA

 

  1. Cena za zboží, uváděná na e-shopu prodejce je smluvní, konečná, vždy aktuální a platná, a to po dobu, kdy je takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízena. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.
  2. Způsob platby. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Po uhrazení částky je vystaven daňový doklad. V případě převodu je vystaven daňový doklad s určenou splatností. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající poskytuje následující platební podmínky: 

 • Bankovním převodem před dodání zboží na účet vedený u RAIFFEISENBANK
 • Bankovním převodem po vystavení faktury se splatností 7 dnů na účet vedený u RAIFFEISENBANK
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Online platba kartou přes platební bránu Shoptet Pay

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

 1. DODACÍ LHŮTY, DOPRAVA, PODMÍNKY DODÁNÍ

Prodávající předá objednané zboží kupujícímu dle závozových termínů a na základě vybraného místa – výdejní místo, které si určuje kupující při objednání zboží. Kupující má možnost zvolit výdejní místo z předem definovaného seznamu. Prodávající také informuje kupujícího e-mailem o termínech a svozových místech, může tak učinit také SMS zprávou nebo uveřejněním na nástěnce internetového obchodu MILUJEMEKRETU.CZ

Dopravu zajišťuje prodávající nebo smluvní kurýrní společnost. Přeprava na výdejní místa je zdarma. Doprava na adresu domů se řídí sazebníkem smluvního přepravce. Individuální doprava zdarma je možná při objednávce nad 15.000, -Kč bez DPH. 

Výdejní místa se mohou měnit dle možností dopravce. Prodávající musí o této skutečnosti informovat kupujícího bezprostředně poté, co tuto skutečnost zjistil.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující má právo provedenou objednávku stornovat, nejpozději však do 24hodin od jejího provedení, a to písemně na kontaktním formuláři, telefonicky nebo prostřednictvím SMS na telefonní číslo +420 792 761 570. Do SMS kupující uvede jméno a příjmení, název zboží, příp. č. objednávky, kterou chce stornovat.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Kupující bere na vědomí, že 2% vadného zboží z objednávky se neuznává jako zboží k reklamaci.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Kupující je při odstoupení od smlouvy povinen (a) dopravit nebo odeslat zboží na výdejní místo, kde zboží přebral. Nedílnou součástí je sdělení obsahující, že kupující odstupuje od smlouvy, a dále: označení adresáta – prodávajícího, číslo objednávky, datum objednání a datum převzetí zboží, jméno a příjmení spotřebitele, adresa spotřebitele a způsob, jakým chce kupující vrátit částku, podpis a datum.

Poznámka: v případě, že kupující provedl platbu za zboží či službu na bankovní účtu, bude částka vrácena pouze a jen na bankovní účet, ze kterého byla objednávka zaplacena.

VÝJIMKY ODSTOUPENÍ

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na

 • dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. potraviny)
 • u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit
 • u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal
 • u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik
 • u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo
 • u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

Objednané plnění se stane nemožným také tehdy, pokud se objednané zboží již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.

 1. REKLAMACE ZBOŽÍ

Se řídí platným reklamačním řádem, který je nedílnou součástí Obchodních podmínek e – shopu Milujemekretu.cz

 1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

 

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

 

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Novém Jičíně pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Novém Jičíně. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

Kupní smlouva obsahuje: dvě smluvní strany, předmět smlouvy, plnění závazků, ostatní ujednání, závěrečná ustanovení. Všechny náležitosti, se kterými po přečtení všechny strany souhlasí, se stvrdí podpisem. Prodávající posílá kupní smlouvu na vyžádání Kupujícího.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 9. 2023