Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě MILUJEMEKRETU.CZ (dále jen eshop) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým bydlištěm nebo sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, a to dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele“).

VYHRAZENÉ POJMY

Prodávající: Lenka Kuběnová a dcery s.r.o., se sídlem Trojanovice 40, 744 01, IČ: 14145898.

Kupující: zákazník internetového obchodu MILUJEMEKRETU.CZ

Spotřebitel: kupující – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel: kupující, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

OBJEDNÁVKA

Objednávka je provedena písemně a to prostřednictvím specifického webového rozhraní internetového obchodu MILUJEMEKRETU.CZ.

Objednávku je možné provést také zasláním elektronické korespondence (emailu) na adresu INFO@MILUJEMEKRETU.CZ

Objednávka kupujícího je v prvotní fázi pouze návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem doručení závazného potvrzení prodávajícím s návrhem kupní smlouvy.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na všeobecné obchodní podmínky je kupující upozorněn před vlastním potvrzením objednávky, tedy má dostatečnou možnost se s nimi seznámit.

Smlouvu je uzavřena pouze v českém jazyce.

CENA

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

ZPŮSOBY PLATBY

Platbu lze provést následujícími způsoby:

  • Online platbou nebo bankovním převodem na účet vedený u RAIFFEISENBANK,

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

 

DODACÍ LHŮTY A DOPRAVA

Prodávající předá objednané zboží kupujícímu dle závozových termínů a na předem stanovených místech předání. Kupující má možnost zvolit vhodné místo předání s předem definovaného seznamu. Prodávající také informuje kupujícího e-mailem o termínech a svozových místech, může tak učinit také SMS zprávou nebo uveřejněním na nástěnce internetového obchodu MILUJEMEKRETU.CZ

Dopravu zajišťuje prodávající nebo smluvní kurýrní společnost. Přeprava na výdejní místa je zdarma. 

Výdejní místa  se mohou měnit dle možností dopravce. 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující má právo provedenou objednávku stornovat, nejpozději však do 24hodin od jejího provedení a to písemně na kontaktním formuláři, telefonicky nebo prostřednictvím SMS na telefonní číslo +420 792761570. Do SMS kupující uvede jméno a příjmení, název zboží, příp. č. objednávky, kterou chcete stornovat.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Kupující je při odstoupení od smlouvy povinen dopravit nebo odeslat zboží na adresu Trojanovice 40, 744 01. Nedílnou součástí je sdělení obsahující, že kupující odstupuje od smlouvy, a dále: označení adresáta – prodávajícího, číslo objednávky, datum objednání a datum převzetí zboží, jméno a příjmení spotřebitele, adresa spotřebitele a způsob , jakým chce kupující vrátit částku, podpis a datum.

Poznámka: v případě, že kupující provedl platbu za zboží či službu na bankovní účtu, bude částka vrácena pouze a jen na bankovní účet kupujícího.

VÝJIMKY ODSTOUPENÍ

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na

  • dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
  • u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. potraviny)
  • u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit
  • u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal
  • u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik
  • u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo
  • u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

Objednané plnění se stane nemožným také tehdy, pokud se objednané zboží již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Kupující je povinen po převzetí zásilku vždy pečlivě překontrolujte, zdali je kompletní, není porušený obal a obsah odpovídá objednávce. Případné chybějící kusy, porušený obal atd. reklamujte kupující přímo u přepravce při převzetí zásilky.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Obecně je na zboží poskytována 2 letá záruční lhůta, která se však nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, nesprávným zacházení, či mechanickým poškozením. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, musí být uvedeno datum použitelnosti. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti.

Oznámení reklamace a způsob vrácení kupní ceny probíhá prostřednictvím kontaktního formuláře. Reklamace jsou vyřizovány v zákonné lhůtě nejpozději však do 30-ti dnů od převzetí vadného zboží.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů naleznete ve zvláštní příloze. Jsou také součástí formuláře objednávky internetového obchodu MILUJEMEKRETU.CZ

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2023